Συγγραφείς

Σωτήρης Γούλας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 / Αλλαγή παραδείγματος προς μια κοινωνική Ευρώπη; Η ερμηνεία της Οδηγίας 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε. και οι προκλήσεις για την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο
Μια συμβολή για τη μεταφορά της Οδηγίας 2022/2041 στο ελληνικό δίκαιο: Το σχέδιο δράσης για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις