Συγγραφείς

Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 / Ο βάσιμος λόγος απόλυσης (άρθρο 48 ν. 4611/2019 και άρθρο 117 παρ. 2 ν. 4623/2019)
Το άρθρο 117 παρ. 2 ν. 4623/2019 και ο βάσιμος λόγος στο ισχύον δίκαιο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας