Συγγραφείς

Μαρία Ντότσικα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 / Η επέκταση των σ.σ.ε., οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των κλαδικών σ.σ.ε. και η πρόσβαση στη διαιτησία μετά τον ν. 4635/2019
Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων – Διαδικαστικά και ουσιαστικά ζητήματα εφαρμογής