Νέα / Ειδήσεις

29.06.2018

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC) θεσπίζει το βραβείο Brian Bercusson

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (European Trade Union Confederation – ETUC) θέσπισε ειδικό βραβείο, με σκοπό να τιμήσει το  εξέχον και επιδραστικό —ιδιαίτερης άλλωστε αξίας για το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα— επιστημονικό έργο του εκλιπόντος Καθηγητή του εργατικού δικαίου Brian Bercusson.

Μέσω του βραβείου αυτού η ETUC και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (European Trade Union Institute – ETUI) επιδιώκουν να υποστηρίξουν την ακαδημαϊκή έρευνα που ενισχύει την κατανόηση και προωθεί στην Ευρώπη τα δικαιώματα των εργαζομένων σε διεθνικό επίπεδο.

Ο εντοπισμός του ενδιαφέροντος στο ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο στόχο έχει να κάνει ευρύτερα γνωστές τις νέες επιστημονικές έρευνες τόσο σε όσους ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο σε πανεπιστημιακό/ερευνητικό επίπεδο όσο και σε αυτούς που υπηρετούν το εργατικό δίκαιο στην πράξη. Και τούτο, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιστημονικές, νομικές και πολιτικές ενέργειες που αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάπτυξη, στην πλήρη αναγνώριση και στην καλύτερη εφαρμογή των συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

 Τα Βραβείο

Το Βραβείο Bercusson (εφεξής: το Βραβείο) θα απονέμεται επ’ ευκαιρία του Συνεδρίου της ETUC, το οποίο διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, προκειμένου να ανταμείψει μιαν εξαιρετικής αξίας έρευνα η οποία κατέληξε σε διδακτορική διατριβή σχετική με το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα αξιολογηθούν διδακτορικές διατριβές οι οποίες ως αντικείμενο έχουν πτυχές του ατομικού ή του συλλογικού ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων ιδίως των διεθνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων), όχι όμως και διατριβές οι οποίες εξετάζουν πώς εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό εργατικό στα εθνικά συστήματα εργατικού δικαίου δίκαιου, ούτε διατριβές συγκριτικού εργατικού δικαίου, εκτός εάν αυτές έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση.

Η φύση του Βραβείου

Ο/η νικητής/ητρια του Βραβείου θα δει τα κυριότερα πορίσματα της έρευνάς του/της να δημοσιεύονται από το ETUI στην αγγλική γλώσσα (υπό την μορφή εγγράφου εργασίας ή έκθεσης).

Το ETUI θα διασφαλίσει τη διάδοση της δημοσίευσης στην Ευρώπη, παρέχοντας ειδική ενημέρωση στις Σχολές εργατικού δικαίου και στα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο/η νικητής/ήτρια του Βραβείου:

α) θα έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει τα βασικά πορίσματα της διδακτορικής του/της διατριβής σε έκδοση του ETUI,

β) θα λάβει χρηματικό έπαθλο αξίας 2.500 ευρώ, και

γ) θα κληθεί να παραστεί σε ειδική τελετή για την παρουσίαση του Βραβείου.

Προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, οι διδακτορικοί ερευνητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με ένα Πανεπιστήμιο κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή άλλων κρατών στα οποία η ETUC έχει οργανώσεις-μέλη (ΕΖΕΣ), και να έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διατριβή τους εντός τεσσάρων ετών από το έτος διεξαγωγής του επόμενου συνεδρίου της ETUC, δηλαδή εντός της περιόδου από 2 Οκτωβρίου 2014 έως 1 Οκτωβρίου 2018.

Αιτήσεις από μέλη του Δικτύου Διεθνικών  Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων (Transnational Trade Union Rights Experts Network – TTUR) του ETUI και των μελών του προσωπικού της ETUC/ETUI δεν θα γίνονται δεκτές.

Το περιεχόμενο των αιτήσεων

Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από:

— Την διδακτορική διατριβή (στη γλώσσα στην οποία γράφτηκε).

— Μία επιπλέον σύνοψη 20 σελίδων στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά, στην οποία θα αναφέρονται τα ερωτήματα που εξέτασε η έρευνα, η μεθοδολογία της έρευνας, τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν, τα πορίσματα της έρευνας και η επιστημονική πρόοδος που επιτεύχθηκε χάρη σ’ αυτήν.

— Μία συμπληρωματική σελίδα στην οποία θα διευκρινίζονται οι λόγοι για τους οποίους το ερευνητικό έργο του/της αιτούντος/αιτούσας μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικό στον τομέα του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου.

— Την επίσημη αξιολόγηση του διδακτορικού, εφόσον αυτή υφίσταται.

— Οποιοδήποτε άλλο σχετικό υποστηρικτικό έγγραφο.

Οι αιτήσεις πρέπει:

— να φέρουν την υπογραφή του/της αιτούντος/σας, και

— να υποβληθούν στο ETUI, στο e-mail: sclauew@etui.org  μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2018.

Η Επιτροπή αξιολόγησης

Η Επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον/την Διευθυντή/ρια Έρευνας το ETUI ως Πρόεδρο και από τα Μέλη του Δικτύου Διακρατικών Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων (TTUR) το ETUI.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει σχόλια από εξωτερικούς αξιολογητές της χώρας προέλευσης του/της ερευνητή/ερευνήτριας. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί στην ETUC σε ποιον/ποια υποψήφιο/α θα έπρεπε κατά την κρίση της να απονεμηθεί το Βραβείο.

Η Επιτροπή αξιολόγησης θα ενημερώσει σχετικά την ETUC σε περίπτωση που κρίνει ότι καμία από τις υποψηφιότητες δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετική.

Η απόφαση για τον νικητή του Βραβείου

Η τελική απόφαση για τον νικητή/τρια του Βραβείου θα ληφθεί από την ETUC.

Η απονομή του Βραβείου

Το Βραβείο θα απονεμηθεί σε τελετή η οποία θα συμπέσει με το Συνέδριο της ETUC (Βιέννη, 21-24 Μαΐου 2019) ή, κατ’ εξαίρεσιν, σε άλλη ειδική εκδήλωση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

https://www.etui.org/News/2019-ETUC-Brian-Bercusson-Award-on-European-labour-law