Νέα / Ειδήσεις

29.09.2023

Ν. 5053/2023 με Αιτιολογική Έκθεση και κείμενο Οδηγίας 2019/1152

 

Στο παρόν παρατίθεται το κείμενο του ν. 5053/2023 (Α' 178), όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με επισήμανση των αλλαγών σε προϋφιστάμενες διατάξεις που τροποποιήθηκαν. Έγινε προσπάθεια οι αλλαγές να εμφανισθούν σε ενιαίο κείμενο με τις νέες διατάξεις, με διακριτή διαγραφή και επισήμανση με κόκκινα γράμματα των αλλαγών που επήλθαν. Σε κάποια άρθρα, όμως, καθώς οι αλλαγές είναι υπερβολικά εκτεταμένες, αυτό δεν ήταν εφικτό, οπότε η προϊσχύουσα και η νέα ρύθμιση παρατίθενται σε πίνακα δύο στηλών, με αντιστοίχιση όμως των γραμμών κατά θέμα, ώστε να μπορεί εύκολα να αναζητηθούν οι διαφορές από τον αναγνώστη.

Επίσης, σε κάθε άρθρο παρατίθενται τα σχετικά χωρία της αιτιολογικής έκθεσης, (διαθέσιμη στο link, αμέσως μετά το σχέδιο νόμου), με αναφορά των σελίδων από τις οποίες εξήχθησαν τα αντίστοιχα αποσπάσματα, καθώς και τα σχετικά άρθρα της Οδηγίας 2019/1152 (διαθέσιμη στο link). Τα μέρη της αιτιολογικής έκθεσης που έχουν γενικό περιεχόμενο, όπως και οι αιτιολογικές σκέψεις της Οδηγίας, παρατίθενται σε ιδιαίτερα κεφάλαια.

Δημήτριος Κ. Βασιλείου

Κατεβάστε εδώ