Νέα / Ειδήσεις

31.07.2018

Το νέο, διπλό τεύχος της ΕΕργΔ (Ιούνιος-Ιούλιος 2018)

Στο νέο, διπλό τεύχος της ΕΕργΔ (Ιούνιος-Ιούλιος 2018) που μόλις κυκλοφόρησε:

Η Βικτωρία Δούκα πραγματεύεται το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων σύμφωνα με τον προσφάτως τεθέντα σε ισχύ Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.). Στη μελέτη της συγγραφέως εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες της σχέσης εργασίας που δικαιολογούν την ιδιαίτερη ερμηνεία των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., και αναπτύσσεται το άρθρο 88 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο αποτελεί τη νομική βάση για τη δυνατότητα δημιουργίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών ειδικών κανόνων για την επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης.

Στη συνέχεια, ο Κωστής Μπακόπουλος ερευνά τις μεταβολές που επέφερε στην ελληνική νομοθεσία το άρθρο 17 ν. 4472/2017, με το οποίο καταργήθηκε η διοικητική προέγκριση των ομαδικών απολύσεων. Η νέα ρύθμιση θέτει —ίσως επιτακτικότερα κι από πριν— το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων, η οποία πρέπει να υλοποιείται πλέον μέσω συμμετοχικών διαδικασιών και, παράλληλα, μέσω του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου του Α.Σ.Ε. Η μελέτη θέτει ως βάση τις νέες ρυθμίσεις και πραγματεύεται τα ζητήματα που ανακύπτουν (ή πιθανώς θα ανακύψουν) κατά την εφαρμογή τους, αναφερόμενη επίσης στο περιεχόμενο και την εφαρμογή του κοινωνικού πλάνου και της συμφωνίας περί ομαδικών απολύσεων.

Ακολουθεί ο σχολιασμός του Felipe Temming στην ήδη δημοσιευθείσα  (ΕΕργΔ 4/2018, σ. 474) απόφαση Porras Guisado του Δ.Ε.Ε., η οποία αφορά την απόλυση εγκύου εργαζομένης στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων. Ο συγγραφέας ερευνά τρία βασικά ζητήματα που απασχόλησαν το Δικαστήριο: Πρώτον, αν οι ομαδικές απολύσεις αποτελούν εξαιρετική περίπτωση δικαιολογούσα την απόλυση εγκύου· δεύτερον, αν η Οδηγία 92/85 για την προστασία της μητρότητας επιβάλλει την παροχή προληπτικής προστασίας από την απόλυση εγκύου εργαζομένης ή αν αρκεί η προστασία που παρέχεται εκ των υστέρων με την αναγνώριση της καταγγελίας ως άκυρης· και τρίτον, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δυνατότητα περαιτέρω απασχόλησης τής υπό απόλυση εγκύου εργαζομένης για την αξιολόγηση της εξαίρεσης που προβλέπεται στην Οδηγία 92/85.

Ακολουθεί όπως πάντα πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νομολογία επί διαφόρων θεμάτων του εργατικού δικαίου. Μεταξύ των δημοσιευομένων αποφάσεων ιδιαιτέρως ξεχωρίζουν: α) η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που τέμνει το ζήτημα της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων επί διαφορών απορρεουσών από σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όταν τίθεται ζήτημα παρεμπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών πράξεων από τα πολιτικά δικαστήρια, β) η απόφαση το Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δέχεται, για πρώτη φορά στην ελληνική νομολογία, το δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου σε περίπτωση μεταβίβασης (τμήματος) επιχείρησης, γ) η απόφαση το Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε το ζήτημα της υπερβάλλουσας μείωσης μετά τον Ν. 4354/2015.

Το τεύχος κλείνει με τον πολύ πρόσφατο ν. 4554/2018 για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων (και τις συνοδές αυτού εκθέσεις), καθώς και με την Υ.Α. οικ.32143/Δ1.11288, η οποία αφορά τον επανακαθορισμό όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα mας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.