Νέα / Ειδήσεις

13.03.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (1/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (1/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Με αφορμή την πολύ πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού με την έκδοση υπουργικής απόφασης, ο Δημήτριος Γούλας εξετάζει το νομικό πλαίσιο ρύθμισης του κατώτατου μισθού, και ειδικότερα τη διαδικασία καθορισμού του αλλά και τα ζητήματα που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση. Στη μελέτη του, μεταξύ άλλων, ο συγγραφέας πραγματεύεται το διεθνές νομικό πλαίσιο ρύθμισης του κατώτατου μισθού, την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών, την προσαύξηση του νέου κατώτατου μισθού λόγω τριετιών προϋπηρεσίας, και την επίδραση των λοιπών πηγών ρύθμισης του μισθού στο ποσοστό κάλυψης του κατώτατου μισθού.

Στη συνέχεια η Μαρία Παπαδοπούλου, με αφορμή τις αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. στις υποθέσεις Achbita και Bougnaoui, εξετάζει το ζήτημα της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω θρησκείας στους χώρους εργασίας, ιδίως στις περιπτώσεις εργαζομένων που φέρουν εμφανή θρησκευτικά σύμβολα. Η συγγραφέας επισημαίνει ότι, ενώ οι επιθυμίες των πελατών καθ’ εαυτές δεν μπορούν να δικαιολογήσουν άμεσες δυσμενείς διακρίσεις, εντούτοις, όταν αυτές ενδύονται τον μανδύα της πολιτικής ουδετερότητας, καταλήγουν, με βάση τη νομολογία του Δ.Ε.Ε., να νομιμοποιούν τις έμμεσες δυσμενείς διακρίσεις. Η πολιτική ουδετερότητας της επιχείρησης ενδέχεται έτσι να αποτελέσει μελλοντικά το μέσο για την εν τοις πράγμασι παράκαμψη εκ μέρους των επιχειρήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας περί απαγορεύσεως των θρησκευτικών διακρίσεων.

Αμέσως μετά, με αφορμή την Α.Π. 876/2018, η Ιωάννα Βούλτση ερευνά τη νομική φύση της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αναφορικά με την οποία η αρεοπαγιτική νομολογία δεν τηρεί ούτε ενιαία ούτε ξεκάθαρη στάση. Ακολούθως η συγγραφέας, εστιάζοντας στο βασικό ζήτημα που απασχόλησε τη σχολιαζόμενη απόφαση, πραγματεύεται το ερμηνευτικά δυσήνιο ζήτημα του εύρους της μετενέργειας συλλογικών συμβάσεων που είχαν αρχίσει να μετενεργούν ήδη πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4046/2012 και της Π.Υ.Σ. 6/2012.

Και όπως πάντα, στο ίδιο τεύχος πλούσια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί πληθώρας θεμάτων εργατικού δικαίου: πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και μονομερής (παράνομη) τροποποίηση των όρων της από την εργοδότρια επιχείρηση, σιωπηρή αποδοχή τροποποίησης της σύμβασης, η συνταγματικότητα της καθιέρωσης με το άρθρο 656 εδ. α΄ Α.Κ. του δικαιώματος πραγματικής απασχόλησης του μισθωτού, οι προϋποθέσεις της κατ’ άρθρο 671 Α.Κ. ανανέωσης για αόριστο χρονικό διάστημα της ήδη υπάρχουσας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, μεταβίβαση επιχείρησης και κάμψη αυτοτέλειας νομικού προσώπου, καθυστέρηση στην καταβολή μισθού ως μονομερής βλαπτική μεταβολή, κ.ά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.