Νέα / Ειδήσεις

17.01.2020

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (10/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (10/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Ακρίτας Καϊδατζής εξετάζει το ερώτημα αν μπορεί να αμφισβητηθεί η εφαρμογή και, ιδίως, η συνταγματικότητα της διάταξης της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με την οποία, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου του νόμου αυτού (1.1.2016), για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο υπαλλήλου που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης λαμβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο του χρόνου υπηρεσίας ο οποίος διανύθηκε και ελήφθη υπ’ όψιν για την κατάταξη και εξέλιξή του σε μισθολογικά κλιμάκια της κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια η Αγγελική Πολυχρονιάδου ερευνά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτό ότι συντρέχει «μεταβίβαση επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης» κατά την Οδηγία 2001/23 και το π.δ. 178/2002 — ένα ζήτημα με μεγάλη πρακτική σημασία, καθώς από τη σχετική κρίση εξαρτάται η ενεργοποίηση τής κατά το ενωσιακό δίκαιο προστασίας των εργαζομένων. Οι ενδείξεις που λαμβάνονται υπ’ όψιν από τα δικαστήρια —επισημαίνει η συγγραφέας— δεν έχουν αυτοτελή αξία, υπό την έννοια ότι δεν είναι καθοριστική μόνη της η ύπαρξη λ.χ. μεταβίβασης προσωπικού ή ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ή/και άυλων αγαθών, εάν δεν διαπιστώνεται παράλληλα ότι τα στοιχεία αυτά συγκροτούν στην πραγματικότητα μία οργανωμένη και λειτουργικά αυτοτελή ενότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συγγραφέας επικεντρώνεται στις σκέψεις της πρόσφατης Α.Π. 444/2019, αναδεικνύοντας, αναλύοντας και αξιολογώντας τις επιμέρους ενδείξεις που συνεκτίμησε το δικαστήριο, το οποίο αναγνώρισε τη σημασία που έχει η διατήρηση του οργανωτικού και λειτουργικού συνδέσμου μεταξύ των επιχειρηματικών συντελεστών που μεταβιβάζονται ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής οντότητας.

Ακολούθως η Αργυρώ Περτσινίδου, με αφορμή την έκδοση της υπ’ αριθμ. 26/2019 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για τη νόμιμη και προσήκουσα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των απασχολουμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας, επιχειρεί να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα νομικά ζητήματα που απασχόλησαν την Α.Π.Δ.Π.Χ., έχοντας ως γνώμονα τις διατάξεις του νέου Κανονισμού 679/2016/ΕΕ και τις εμπεριεχόμενες σε αυτόν ειδικότερες ρυθμίσεις για την απασχόληση. Ειδικότερα, η συγγραφέας ερευνά το ζήτημα της εγκυρότητας της συγκατάθεσης του εργαζομένου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν (με κύρια προβληματική την ίδια την κατάσταση εξάρτησής του), την αναγκαιότητα τού εκ των προτέρων καθορισμού ενός νόμιμου και θεμιτού σκοπού επεξεργασίας, και την παράλληλη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να στηρίζει και να αιτιολογεί τη νομική βάση επεξεργασίας που επιλέγει, αφού αυτή τελεί σε άμεση συνάρτηση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ειδική μνεία γίνεται στην υποχρέωση σεβασμού και τήρησης των προβλεπόμενων αρχών επεξεργασίας, η παραβίαση των οποίων καθιστά τη διενεργηθείσα επεξεργασία παράνομη, καθώς και στην αρχή λογοδοσίας που βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και εισάγεται το πρώτον με τον Γ.Κ.Π.Δ., και στις ειδικότερες υποχρεώσεις που την απαρτίζουν.

Και όπως πάντα, πλούσια νομολογία του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας: υπερημερία εργοδότη και δικαίωμα πραγματικής απασχόλησης του μισθωτού υπό το νέο άρθρο 656 Α.Κ.· η συνταγματικότητα της αναδρομικής διάταξης του άρθρου 98 ν. 4139/2013· μειωμένη αποζημίωση του εδαφίου α΄ του άρθρου 8 ν. 3198/1955 και εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία· η έννοια της ανωτέρας βίας για την αναστολή της αποσβεστικής προθεσμίας· ζητήματα δικονομικού και διαχρονικού δικονομικού δικαίου· αδικαιολόγητος πλουτισμός· αποζημίωση λόγω λύσεως σύμβασης εντολής δικηγόρου και αποσβεστική προθεσμία· βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (άρθρο 24 Α.Ε.Κ.Χ.).

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.