Νέα / Ειδήσεις

01.11.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Αναστάσιος Παυλόπουλος πραγματεύεται ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τις έννομες τάξεις ολοένα και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Ο λόγος για το «δικαίωμα των εργαζομένων στην αποσύνδεση», μέσω του οποίου επιχειρείται να διασφαλιστεί η τήρηση του ημερήσιου ωραρίου και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Τα κράτη που σε πρώτη φάση επιχείρησαν την κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού συμπεριέλαβαν στη νομοθεσία μια υβριδική του μορφή, που αποτελούσε περισσότερο σύσταση για συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών παρά συγκεκριμένη αξίωση του εργαζομένου. Στον πρόσφατο νόμο 4808/2021 η κατοχύρωση του δικαιώματος εμφανίζεται πληρέστερη. Με αφορμή έτσι την ήδη και ρητή νομοθετική κατοχύρωση του «δικαιώματος στην αποσύνδεση» και στην ελληνική έννομη τάξη, ο συγγραφέας προβαίνει σε μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση και αξιολόγηση των νέων διατάξεων. Παράλληλα, κάνει προτάσεις για την καλύτερη δυνατή απόλαυση του δικαιώματος στην πράξη, για τη διασφάλιση της οποίας κρίνεται αναγκαίο να θεσπιστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο εγγυητικών προδιαγραφών. Αυτές έχουν να κάνουν ιδίως με τη διεύρυνση του πεδίου προστασίας του δικαιώματος ώστε να καταλαμβάνει όχι μόνο τον τηλεργαζόμενο αλλά και κάθε άλλον εργαζόμενο· με τη θέσπιση ενός αντικειμενικού, αξιόπιστου και προσβάσιμου συστήματος που θα επιτρέπει τη μέτρηση της διάρκειας του ημερήσιου χρόνου εργασίας κάθε εργαζομένου· με τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων· με διαδικασίες επαρκούς κρατικού ελέγχου τυχόν παραβάσεων.

Στη συνέχεια η Αγγελική Πολυχρονιάδου αναλύει ένα επίσης άκρως επίκαιρο και σημαντικό νομικό ζήτημα στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων: Το «εργατικό ατύχημα στην κατ’ οίκον τηλεργασία». Πράγματι, η κατ’ οίκον τηλεργασία συνεπάγεται νέες προκλήσεις για το εργατικό δίκαιο, ενώ δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες κινδύνου για τους τηλεργαζομένους. Ιδιαιτερότητα αυτής της μορφής παροχής εργασίας αποτελεί η ταύτιση του ιδιωτικού χώρου κατοικίας και του χώρου παροχής της εργασίας. Ωστόσο —επισημαίνει η συγγραφέας— η αντικειμενική δυσχέρεια άσκησης διαρκούς εποπτείας από τον εργοδότη επί του χώρου της τηλεργασίας δεν δικαιολογεί την κατάργηση ή τη μείωση της ευθύνης του για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, ούτε τον περιορισμό της εφαρμογής της σχετικής με τα εργατικά ατυχήματα εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. Στην τηλεργασία εφαρμόζεται κανονικά το εργατικό δίκαιο στο σύνολό του, με συνέπεια να κρίνεται αδικαιολόγητη οποιαδήποτε βλαπτική για τον τηλεργαζόμενο διαφοροποίηση όσον αφορά το μέτρο ευθύνης του εργοδότη σε σχέση με τους εργαζομένους που παρέχουν την εργασία τους εντός της επιχείρησης. Η ανάλυση των συναφών με τα παραπάνω ζητημάτων αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη λόγω της νέας ρύθμισης του θεσμού της τηλεργασίας που εισάγεται με το άρθρο 67 του πρόσφατου ν. 4808/2021.

Ακολουθεί ιδιαίτερα πλούσια και σημαντική νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου:

Δεν ασκείται καταχρηστικά η αξίωση του εργαζομένου για απόληψη μισθών υπερημερίας εκ μόνου του λόγου ότι το ύψος τους είναι ιδιαίτερα μεγάλο· Ρήτρες μονιμότητας: πότε η κατάργησή τους με την Π.Υ.Σ. 6/2012 αποβαίνει υπέρ των εργαζομένων· Συνταγματικότητα της πλήρους κατάργησης (ν. 4093/2012) των επιδομάτων εορτών και αδείας στον δημόσιο τομέα· Η διακοπή της διετούς παραγραφής των μισθολογικών αξιώσεων των εργαζομένων σε Ν.Π.Δ.Δ.· Πρόσληψη με διαγωνισμό με επιφύλαξη επιλογής των κατά την κρίση του εργοδότη καταλληλότερων υποψηφίων για πρόσληψη· Η μη ανανέωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ως φυσική ευχέρεια του εργοδότη μη ελεγχόμενη με το άρθρο 281 Α.Κ.· «Πληρωνόμενη» συνδικαλιστική άδεια: τρόπος υπολογισμού του ύψους της αμοιβής· Ένσταση των αλλαχού κερδηθέντων· Μονομερής βλαπτική μεταβολή η επιβολή εκ περιτροπής εργασίας χωρίς προηγούμενη κατάλληλη και ουσιαστική ενημέρωση και διαβούλευση· Μη καταχρηστική επίσχεση εργασίας· κ.ά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.