Νέα / Ειδήσεις

26.05.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (3/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Η Βικτωρία Δούκα πραγματεύεται το ζήτημα της άσκησης των εργοδοτικών εξουσιών με τη χρήση αλγορίθμων. Σήμερα —επισημαίνει η συγγραφέας—, που ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο της μετάβασης προς το «αλγοριθμικό αφεντικό», είναι ανάγκη να εμπεδωθεί από τους εργοδότες ότι η χρήση των αλγορίθμων πρέπει να γίνεται με την τήρηση των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. Συγχρόνως, είναι ανάγκη να διασφαλισθεί από τον νομοθέτη ότι οι αλγόριθμοι, και ιδίως τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, θα είναι ασφαλείς από τεχνικής άποψης, δεν θα προκαλούν ακούσιες ζημίες στους εργαζομένους, και ότι σε περιπτώσεις πρόκλησης τέτοιων ακούσιων ζημιών ο εργαζόμενος δεν θα εμπλακεί σε έναν εξαιρετικά δαπανηρό και μάλλον ατελέσφορο δικαστικό αγώνα για να εντοπίσει τον υπεύθυνο αποζημίωσης. Στη μελέτη εξετάζεται η κατάσταση που υφίσταται σήμερα σε σχέση με την αλγοριθμική διοίκηση των εργαζομένων στις παραδοσιακές επιχειρήσεις, εκτίθεται το πρόβλημα της πρόκλησης ακούσιας ζημίας σε αυτούς από τεχνικούς λόγους και της αδυναμίας εντοπισμού του υπευθύνου αποζημίωσης στις περιπτώσεις αυτές, και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εν εξελίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της Ε.Ε. για τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας κατά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των αλγορίθμων και κανόνων ευθύνης σχετικά με την πρόκληση ακούσιας ζημίας. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη δραστηριοποίησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στη διαμόρφωση των νέων αυτών κανόνων.

Στη συνέχεια η Όλγα Αγγελοπούλου, σχολιάζοντας διεξοδικά μια σειρά πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, εξετάζει το ζήτημα της πολλαπλής ασφάλισης επί υπερημερίας εργοδότη. Με τις εν λόγω αποφάσεις το ΣτΕ έκρινε ότι, σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη μετά την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, ο υπερήμερος εργοδότης πρέπει να καταβάλλει εισφορές επί των αποδοχών υπερημερίας, χωρίς δικαίωμα αφαιρέσεως των αποδοχών που έχουν τυχόν καταβληθεί από άλλον πλην του υπερήμερου εργοδότη, αλλά με δικαίωμα αφαιρέσεως του ποσού των εισφορών που ο τελευταίος κατέβαλε υπό την προϋπόθεση ότι  η απασχόληση σε αυτόν έγινε εντός του ωραρίου της μη νομίμως διακοπείσας σχέσης.

Ακολουθούν δικαστικές αποφάσεις για θέματα αιχμής της εργατικής νομολογίας: Μεταβίβαση κατά την έννοια του π.δ. 178/2002 αποτελεί η συνέχιση από τον υπερθεματιστή της λειτουργίας της επιχείρησης που κατασχέθηκε και εκπλειστηριάστηκε ως σύνολο κατ’ άρθρο 1022 Κ.Πολ.Δ.· Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης της επιχείρησης ως συνόλου δεν αποτελεί διαδικασία πτώχευσης ή αφερεγγυότητας και δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρου 6 π.δ. 178/2002· Υπερημερία διάδοχου εργοδότη από άκυρη απόλυση που πραγματοποίησε ο μεταβιβάσας· Ένσταση των αλλαχού κερδηθέντων: τι δύναται να εκπεσθεί· Θάνατος από υπερτασική-ισχαιμική καρδιοπάθεια συνεπεία εντονότατης ψυχολογικής πίεσης και απόγνωσης εν όψει του κινδύνου απόλυσης· Μη τήρηση της διαδικασίας προηγούμενης ακρόασης στο πλαίσιο πειθαρχικής δίωξης· Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.