Νέα / Ειδήσεις

12.06.2024

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (3/2024)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (3/2024) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Χρόνης Τσιμπούκης πραγματεύεται δύο κεντρικής σημασίας ζητήματα που αφορούν τoν σπουδαίο λόγο ως προϋπόθεση του κύρους της απόλυσης εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων: αφενός την έγγραφη αιτιολόγησή του και αφετέρου την εννοιολογική του οριοθέτηση. Σκοπός της μελέτης είναι να προσεγγίσει εγγύτερα το αληθές εννοιολογικό περιεχόμενο του «σπουδαίου λόγου» καταγγελίας στο περιβάλλον της απόλυσης εγκύων και νεοτόκων εργαζομένων, και να αναδείξει τις συναφείς δογματικές αστοχίες της αρεοπαγιτικής νομολογίας εξαιτίας των οποίων ο κίνδυνος εσφαλμένων κατ’ αποτέλεσμα κρίσεων παραμένει πάντοτε ορατός· επίσης να προτείνει πιθανές λύσεις στα ερμηνευτικά ερωτήματα που ανακύπτουν από την υφιστάμενη νομοθεσία και τα συστηματικά κενά που αυτή εμφανίζει, αλλά και να επισημάνει τα σημεία στα οποία αυτή υστερεί εν σχέσει προς τις απαιτήσεις που θέτουν η ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία· εν τέλει όμως πρόθεση της μελέτης είναι να πείσει πως, παρ’ όλες τις υπάρχουσες κανονιστικές ελλείψεις και τα μεγάλα περιθώρια νομοθετικών βελτιώσεων και νομολογιακών εξελίξεων, η απόλυση μιας εγκύου, λεχώνας ή γαλουχούσας εργαζομένης στην ελληνική έννομη τάξη θα έπρεπε σήμερα να γίνεται de lege lata αντιληπτή και να αντιμετωπίζεται ως κάτι το πρακτικά αδύνατον. Στη διαδρομή αυτή, η υπ’ αριθμ. 21/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου χρησιμεύει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγήν για μελλοντικές δικαστικές κρίσεις.

Ακολουθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα νομολογία που αφορά την καταγγελία —κατά βάσιν την έκτακτη— της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας: Έκτακτη καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο· Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και υποχρέωση του εργοδότη να καλέσει τον μισθωτό σε ακρόαση πριν επιλέξει το έσχατο μέσο της απόλυσης· Απόλυση έπειτα από υποβολή μήνυσης· Έγκυρη απόλυση εγκύου η οποία τέλεσε αξιόποινες πράξεις· Έκτακτη καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για οικονομικοτεχνικούς λόγους· Σπουδαίος λόγος καταγγελίας σύμβασης εργασίας εγκύου.

Καλή ανάγνωση!