Νέα / Ειδήσεις

29.06.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (4/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Ευστράτιος Δοξάκης πραγματεύεται το ζήτημα της αντιστροφής του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές του ν. 4808/2021. Σύμφωνα με τα άρθρα 48 παρ. 3 και 66 παρ. 2 του εν λόγω νόμου, εάν ο εργαζόμενος τεκμηριώσει ή αποδείξει ενώπιον δικαστηρίου πραγματικά περιστατικά ικανά να στηρίξουν την πεποίθηση ότι η απόλυση έγινε για κάποιον μη νόμιμο λόγο οριζόμενο στον ν. 4808, εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει (αντιστροφή του βάρους απόδειξης) ότι η απόλυση δεν έγινε για τον προβαλλόμενο λόγο. Το ερώτημα που εξετάζει ο συγγραφέας είναι πότε ο εργοδότης θα μάθει ότι έγινε (αν έγινε) η αντιστροφή του βάρους απόδειξης, και, κυρίως, από τι εξαρτάται η αντιστροφή. Κατά τον συγγραφέα, η διατυπωθείσα και μάλλον κρατούσα γνώμη, που δέχεται ότι αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης αν ο εργαζόμενος αποδείξει κατά πιθανολόγηση ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις π.χ. διάκρισης, φαίνεται να προσκρούει στην αρχή της ισότητας των διαδίκων, αφού σε μια τέτοια περίπτωση το μέτρο απόδειξης είναι διαφορετικό για τους διαδίκους (πιθανολόγηση για τον ενάγοντα, πλήρης απόδειξη για τον εναγόμενο), καθώς επίσης και στην αρχή της δίκαιης δίκης αν δεν ενημερωθούν οι διάδικοι (και κυρίως ο εναγόμενος) για την αντιστροφή, πολλώ μάλλον καθώς οι ως άνω διατάξεις δεν ομιλούν για πιθανολόγηση. Τέλος, ο συγγραφέας εξετάζει το ερώτημα αν η in concreto κατανομή του βάρους απόδειξης με βάση την κρίση του Δικαστή στην κάθε υπόθεση χωριστά και όχι με βάση τον κανόνα του άρθρου 338 Κ.Πολ.Δ. είναι δυνατή στην ελληνική έννομη τάξη, και, επί καταφατικής απαντήσεως, πώς μπορεί να γίνει.

Στη συνέχεια δημοσιεύεται πλούσια νομολογία επί ιδιαίτερα σημαντικών ζητημάτων εργατικού δικαίου:

Κρίση του ΣτΕ για τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες· Συνταγματικότητα των μειώσεων που επέφερε ο ν. 4093/2012 στο ειδικό μισθολόγιο ιατρών του Ε.Σ.Υ.· Νομική φύση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, χαρακτηρισμός τους ως δημοσίων επιχειρήσεων με βάση το λειτουργικό κριτήριο και υπαγωγή του προσωπικού τους στις μισθολογικές περικοπές του δημοσίου τομέα· Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα και αυτοτελής ευθύνη Δημοτικής Επιχείρησης για αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των συγγενών του θύματος δυνάμει των διατάξεων περί δημοσίων έργων· Μισθολογικές αξιώσεις εργατών έναντι (του εργολάβου και) του κυρίου οικοδομικού έργου και στοιχεία του ορισμένου της σχετικής αγωγής· Μονομερής βλαπτική μεταβολή και χρόνος έναρξης της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας· Παραγραφή εν επιδικία· Εργατικό ατύχημα και ευθύνη του εργοδότη λόγω πίεσης προς τον εργαζόμενο να ολοκληρώσει συγκεκριμένη παραγγελία σε χρονικά ασφυκτική προθεσμία· Ευθύνη ανώνυμης εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων που την διοικούν και την εκπροσωπούν και προσωπική ευθύνη των εκπροσώπων ανώνυμης εταιρείας· Αμοιβή εργασίας Σαββάτου μετά τις 10.5.2010· Έναρξη τοκοφορίας τής κατά 100% προσαύξησης για τη μη χορήγηση άδειας εντός του έτους αναφοράς· Απρόθεσμη καταγγελία κατά τη διάρκεια της περιόδου προμήνυσης· Μη καταβολή αποζημίωσης απολύσεως επί σκοπίμου προκλήσεως απολύσεως· Μονομερής βλαπτική μεταβολή και πρόκληση ηθικής βλάβης διά λεκτικών επιθέσεων και εγκαθίδρυσης εκφοβιστικού εργασιακού κλίματος λόγω της άρνησης της εργαζομένης να δεχθεί περαιτέρω μισθολογική μείωση· κ.ά.

Ακολουθεί πρόσφατο Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη περί (παράνομης) απολύσεως εγκύου χωρίς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

Το τεύχος κλείνει με δύο υπουργικές αποφάσεις: την Υ.Α. που καθορίζει τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, και την Υ.Α. δυνάμει της οποίας καθορίζεται η αποζημίωση διανομέων αντί παροχής προστατευτικού κράνους και χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.