Νέα / Ειδήσεις

25.07.2019

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2019)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2019) που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Νικόλαος Γαβαλάς πραγματεύεται τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη θέσπιση του άρθρου 48 ν. 4611/2019, με το οποίο ο νομοθέτης ανέδειξε ρητά τον «βάσιμο λόγο» σε ουσιαστική προϋπόθεση του κύρους της απόλυσης — πρόκειται για τη δημοσίευση μίας ακόμη εισήγησης από την ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΕργΔ στις 7 Ιουνίου 2019. Στο πρώτο μέρος της μελέτης ερευνάται ποιο ήταν το νομικό καθεστώς του δικαίου της καταγγελίας που ίσχυσε στην έννομη τάξη μας από την κύρωση του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ. και ώς τη θέση σε ισχύ του ν. 4611/2019. Στο δεύτερο και κεντρικό μέρος της μελέτης ο συγγραφέας, αφορμώμενος από την ευθεία παραπομπή του άρθρου 48 ν. 4611/2019 στο άρθρο 24 του Α.Ε.Κ.Χ. για την έννοια του «βάσιμου λόγου», παρουσιάζει τα έως τώρα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων σχετικά με το άρθρο 24. Έτσι, προβαίνοντας σε μια επισκόπηση των βασικών συντεταγμένων της σχετικής νομολογίας της Επιτροπής, αναλύει ζητήματα όπως: η δωδεκάμηνη δοκιμαστική περίοδος της ελληνικής ρύθμισης, η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, η ηλικία ως λόγος απόλυσης, η ακαταλληλότητα και η συμπεριφορά του εργαζομένου και οι λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης ως (βάσιμος) λόγος καταγγελίας, κ.ά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο συγγραφέας εντοπίζει και αναδεικνύει τις αποκλίσεις του ελληνικού δικαίου καταγγελίας από το ερμηνευτικό corpus της Ε.Ε.Κ.Δ.

Στη συνέχεια ο Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος πραγματεύεται τα δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη θέσπιση με το άρθρο 58 ν. 4611/2019 ενός sui generis λόγου αναστολής των αποσβεστικών προθεσμιών του άρθρου 6 ν. 3198/1955: την προσφυγή του εργαζομένου στην Επιθεώρηση Εργασίας για θέματα που αφορούν το κύρος της απόλυσής του και την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης. Αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει στις περιπτώσεις αναστολής που γνωρίζει ο Αστικός Κώδικας, κατά τη νέα αυτή διάταξη η αναστολή προκαλείται από τον φορέα του δικαιώματος με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή άλλων όρων ή ουσιαστικών προϋποθέσεων, κάτι το οποίο συνιστά ένα μάλλον απροσδόκητο novum για το σύστημα αναστολών των προθεσμιών (παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών) του Αστικού Κώδικα. Στη μελέτη επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση ορισμένων μόνο πτυχών εκ των προφανών ζητημάτων που ανακύπτουν από τη νέα διάταξη.

Ακολούθως η Αγγελική Πολυχρονιάδου αναλύει τα ζητήματα που απασχόλησαν το Δ.Ε.Ε. στην πρόσφατη απόφασή του επί της υποθέσεως Ελληνικά Ναυπηγεία, η οποία ήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου μετά από προδικαστικό ερώτημα του Αρείου Πάγου (Α.Π. 1831/2017 ΕΕργΔ 2018, 710). Στη μελέτη της η συγγραφέας πραγματεύεται τις λύσεις που υιοθέτησε το Δ.Ε.Ε. αναφορικά με τον προσδιορισμό της έννοιας του «τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης» κατά την έννοια της Οδηγίας 2001/23, και ειδικότερα αναφορικά με το ερώτημα ποιον βαθμό αυτονομίας πρέπει να διαθέτει το τμήμα ώστε αυτό να συνιστά «οικονομική οντότητα», η οποία, ως τέτοια, να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης σε τρίτον. Ακολούθως, εξετάζεται το ειδικότερο θέμα αν η προϋπόθεση να έχει λάβει ως προς την οικονομική οντότητα μεταβίβαση κατά την έννοια της Οδηγίας επηρεάζεται από τον τυχόν προσωρινό χαρακτήρα συνέχισης της ίδιας δραστηριότητας από τον νέο φορέα που γίνεται με σκοπό την οριστική διακοπή της.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί πληθώρας θεμάτων εργατικού δικαίου — ιδιαιτέρως ξεχωρίζει η απόφαση της Ποινικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η οποία έταμε το ζήτημα της ποινικής αντιμετώπισης της απατηλής χρήσης πλαστού πτυχίου σε διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού στον δημόσιο τομέα.

Το τεύχος κλείνει με τη δημοσίευση της Υ.Α. (και της συνοδευτικής αυτής Εγκυκλίου) για τον επανακαθορισμό των όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και με την Υ.Α. που αφορά την υποχρέωση των εργοδοτών να καταβάλλουν μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών τις αποδοχές και την αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων τους.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.