Νέα / Ειδήσεις

02.07.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ: 5/2021

Ο Δημήτριος Στράνης και η Φωτεινή Νουρ Αμπντέλ Σαλάμ-Οικονόμου ερευνούν το ερώτημα αν υφίσταται δυνατότητα μετατροπής, σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των καθηγητών που υπηρετούσαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στα πρώην Τ.Ε.Ι. της χώρας σε μία ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου. Μετά τη διαφοροποίηση των δικαστηρίων της ουσίας ως προς τη φύση των ανωτέρω συμβάσεων εργασίας, προς την οποία συντάσσεται και η σχετικά πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε αναγκαίο να επιλυθεί το ζήτημα από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως γενικότερου ενδιαφέροντος. Στη μελέτη τους οι συγγραφείς αναδεικνύουν τον σχετικό νομικό προβληματισμό επί του θέματος, βασιζόμενοι συνθετικά και ισορροπημένα στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, στις εγχώριες σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, στη σχετική νομολογία, ενωσιακή (με αναφορά και στην πρόσφατη Δ.Ε.Ε. 11.2.2021, C-760/18 M.Β. κ.λπ. κατά O.T.A. «Δήμος Αγίου Νικολάου») και εθνική, αλλά και στις πραγματικές συνθήκες κατά την παροχή του έργου των κατά τα ανωτέρω διδασκόντων.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Σιδέρης πραγματεύεται ένα ζήτημα το οποίο αναμένεται να απασχολήσει έντονα την καθημερινότητα των εργασιακών σχέσεων και στη χώρα μας: το ερώτημα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των εργαζομένων. Πράγματι, ενώ η ταχεία ανάπτυξη εμβολίων που καταπολεμούν τον ιό SARS-CoV-2 θεωρείται η αποτελεσματικότερη, επιστημονικά και κοινωνικά, αντίδραση στην ευρεία διάδοσή του, προϋπόθεση εντούτοις για την επιβεβαίωση της εκτίμησης αυτής της επιστημονικής κοινότητας και των κρατών είναι η συναίνεση του πληθυσμού να εμβολιαστεί. Έτσι, εξελίσσεται ήδη δημόσια συζήτηση πολλαπλών επιπέδων ως προς τη δυνατότητα επιβολής διά νόμου του εμβολιασμού, καθώς με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, όπως η αποστασιοποίηση, η χρήση μάσκας και η σχολαστική υγιεινή, η εξάπλωση του ιού δεν κατέστη δυνατόν να περιοριστεί. Το ενδεχόμενο να καταστεί ο εμβολιασμός υποχρεωτικός για το σύνολο του πληθυσμού έχει ήδη προκαλέσει διαφωνίες και στην επιστημονική κοινότητα, ένα μέρος της οποίας εκφράζεται θετικά, ενώ ένα άλλο μέρος διατηρεί επιφυλάξεις. Ο κίνδυνος διασποράς του ιού SARS-CoV-2 στους χώρους εργασίας, σε συνδυασμό με το ότι δεν έχει θεσπιστεί νομοθέτημα που να τον καθιστά υποχρεωτικό, ωθούν τον συγγραφέα να ερευνήσει αν ο εμβολιασμός μπορεί να επιβληθεί στους εργαζομένους με βάση την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Ακολουθεί το σχόλιο της Μαρίας Σκορδαλού στην υπ’ αριθμ. 395/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έκρινε, με ένα αξιοπρόσεκτο σκεπτικό, ότι οι μισθολογικές αξιώσεις των εργαζομένων έναντι του Δημοσίου υποκύπτουν στη συνήθη πενταετή (και όχι σε διετή) παραγραφή σε όσες περιπτώσεις το εναγόμενο Δημόσιο επέχει θέση καθολικού διαδόχου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (εδώ της Ε.Ρ.Τ.).

Ακολουθεί ιδιαίτερα πλούσια νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου: Υποχρέωση προς αποζημίωση του εργαζομένου εφόσον αποδειχθεί συγκεκριμένη βλάβη της υγείας του από την παράλειψη του εργοδότη να τηρήσει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης· Εφαρμοστέα νομοθεσία ως προς την αποζημίωση στις περιπτώσεις απολύσεων που συντελέστηκαν μεν μετά τη νομοθετική μείωση του ύψους της αποζημίωσης, αφορούν όμως μισθωτούς που προσλήφθηκαν υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς· Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής με την οποία ασκούνται αξιώσεις για αμοιβή από υπερωριακή και υπερεργασιακή απασχόληση· Αποζημίωση απολύσεως μεγαλύτερη της νόμιμης δυνάμει όρου της ατομικής σύμβασης που παραπέμπει σε συγκεκριμένη διάταξη νόμου· Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων για τον έλεγχο του κύρους καταγγελίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου η οποία λύθηκε δυνάμει κανονιστικής διοικητικής πράξης· Άνιση μισθολογική μεταχείριση εργαζομένων ορισμένου χρόνου του δημοσίου τομέα και ρήτρα 4 της Οδηγίας 1999/70 (άρθρο 4 π.δ. 164/2004): υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δ.Ε.Ε.· Εξαναγκασμός υπαλλήλου σε παραίτηση ως αποτέλεσμα απειλής: ακύρωση της καταγγελίας του μισθωτού και θεώρηση της «οικειοθελούς αποχώρησης» ως καταγγελίας εκ μέρους του εργοδότη· κ.ά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.