Νέα / Ειδήσεις

20.07.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (5/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Δημήτρης Ζερδελής πραγματεύεται ένα εξαιρετικά απαιτητικό δογματικό ζήτημα, το οποίο, μολονότι εμφανίζει τεράστια πρακτική σημασία στην καθημερινότητα των εργασιακών σχέσεων, έχει εντούτοις, μέχρι τώρα, τύχει περιορισμένης ανάλυσης και επεξεργασίας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή θεωρία του εργατικού δικαίου. Ο λόγος για την πιθανή υποχρέωση του εργοδότη να (επαν)ασκήσει το διευθυντικό του δικαίωμα και τις συνέπειες που (πρέπει να) επέρχονται σε περίπτωση που παραλείψει να το πράξει ενώ το οφείλει. Πράγματι, στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στην οποία ο εργαζόμενος υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εκπλήρωση της παροχής, εμφανίζονται συχνά περιπτώσεις όπου αυτός αδυνατεί ή εμποδίζεται, για λόγους προερχόμενους από τη δική του σφαίρα ή από τη σφαίρα του εργοδότη, να παράσχει την εργασία του όπως αυτή έχει συγκεκριμενοποιηθεί με την άσκηση από τον εργοδότη του διευθυντικού του δικαιώματος. Στις περιπτώσεις αυτές —παρατηρεί ο συγγραφέας—, με τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, γεννάται υποχρέωση του εργοδότη να ασκήσει εκ νέου το διευθυντικό του δικαίωμα, ώστε η υποχρέωση παροχής εργασίας να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες και να διευκολυνθεί έτσι η εκτέλεση της σύμβασης, για την οποία πρέπει να συμβάλουν και τα δύο μέρη. Το διευθυντικό δικαίωμα είναι ένα διαρκές δικαίωμα μονομερούς προσδιορισμού της παροχής, το οποίο ο εργοδότης οφείλει να το ασκεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα συμφέροντα του εργαζομένου. Στη δημοσιευόμενη μελέτη του ο συγγραφέας εξετάζει α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο εργοδότης οφείλει, ασκώντας εκ νέου το διευθυντικό του δικαίωμα, να συμπράξει για την εκπλήρωση της παροχής του εργαζομένου και β) τις συνέπειες από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής. Ως προς τις συνέπειες, υποστηρίζεται ότι στην υποχρέωση άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος, η παράβαση της οποίας θεμελιώνει δευτερογενή αξίωση αποζημίωσης, αντιστοιχεί ένα βάρος του εργοδότη να συμπράξει για την εκπλήρωση της παροχής κατά την έννοια του άρθρου 351 Α.Κ., η παράβαση του οποίου καθιστά τον εργοδότη υπερήμερο δανειστή.

Στη συνέχεια η Κωνσταντίνα Μπουραζέρη αναλύει κριτικά την απόφαση του Δ.Ε.Ε. επί της υποθέσεως Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι η ένταξη μόνο των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας δικαιολογείται από θεμιτό σκοπό της κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και δεν συνιστά απαγορευμένη διάκριση λόγω ηλικίας.

Αμέσως μετά η Ευστρατία Κώστογλου σχολιάζει, αναλύοντας εύστοχα και αναδεικνύοντας τις σημαντικότερες σκέψεις της, τη διάταξη του Δ.Ε.Ε. επί της υποθέσεως VP κ.λπ. κατά Ελληνικού Δημοσίου. Με την εν λόγω —επίσης ελληνικού ενδιαφέροντος— διάταξή του το Δικαστήριο έκρινε ότι η χαμηλότερη αμοιβή των εργαζομένων με συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου έναντι των εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου παραβιάζει την αρχή της μη διάκρισης της ρήτρας 4 της συμφωνίας-πλαισίου, καθώς και ότι η γνώση των εργαζομένων πως, συνάπτοντας συμβάσεις ορισμένου χρόνου, πρόκειται να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εργοδότη δεν αποτελεί αντικειμενικό λόγο ο οποίος δικαιολογεί τη δυσμενέστερη μεταχείρισή τους.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία επί ιδιαίτερα σημαντικών ζητημάτων εργατικού δικαίου: Απόλυση αναγκαστικώς τοποθετηθέντος εργαζομένου με αναπηρία λόγω διακοπής λειτουργίας τμήματος της επιχείρησης· Υποχρέωση του εργοδότη για εύλογες προσαρμογές αντί της απολύσεως στο πλαίσιο του διευθυντικού του δικαιώματος· Εκδικητική απόλυση εργαζομένης λόγω διαμαρτυρίας της προς τον εργοδότη για πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης που υπέστη εντός του εργασιακού χώρου από συγγενή της διευθύντριας της επιχείρησης· Εκδικητική απόλυση εργαζομένου που διεκδίκησε δικαιώματά του προς διασφάλιση της υγείας του· Απόλυση υπό συνθήκες προσβολής της προσωπικότητας· Άκυρη απόλυση εγκύου εργαζομένης και κρίση του Α.Π. ότι δεν συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας η κατάργηση τμήματος της επιχείρησης· Ομαδικές τροποποιητικές καταγγελίες κατά την έννοια της Οδηγίας 98/59 και του ν. 1387/1983· Επιδίκαση μισθών μέχρις άρσεως της υπερημερίας· Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα και έννοια πρόστησης· Διόρθωση δικαστικής απόφασης.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.