Νέα / Ειδήσεις

11.11.2020

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2020)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Η Παναγιώτα Πετρόγλου παρουσιάζει και αναλύει τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190 και την συνοδή Σύσταση 206 που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2019 από τη Δ.Ο.Ε. και αφορούν την αναγνώριση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου στην εργασία ως μορφών έμφυλης βίας. Όπως εξηγεί η συγγραφέας, η επικύρωση της Δ.Σ.Ε. 190 από τα Κράτη Μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας δεν αποτελεί απλώς συμμόρφωση προς ένα διεθνές consensus, αλλά και μια ευκαιρία για πραγμάτωση του διεθνούς κεκτημένου για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην εργασία. Η επικύρωση αυτή έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντική στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των συνεπειών της στον κόσμο της εργασίας, καθώς και για την ανάκαμψη από την κρίση που αυτή συνεπάγεται, ενώ εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025, παροτρύνει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. προς τούτο. Μέσα στα πεπερασμένα όρια της δημοσιευόμενης μελέτης, η συγγραφέας παρουσιάζει τις έννοιες της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου, την προσέγγισή τους από το διεθνές δίκαιο ως μορφών έμφυλης βίας και από το ενωσιακό δίκαιο ως μορφών διάκρισης λόγω φύλου, καθώς και τη Δ.Σ.Ε. 190 και τη Σύσταση 206. Η μελέτη κλείνει με προτάσεις για λήψη νομοθετικών μέτρων σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Στη συνέχεια η Αγγελική Πολυχρονιάδου παρουσιάζει με διεξοδικό και συστηματικό τρόπο τη νομοθεσία της Ε.Ε. και τη νομολογία του Δ.Ε.Ε. σχετικά με την προστασία της μητρότητας κατά το ενωσιακό δίκαιο. Όπως ειδικότερα αναλύει, η μητρότητα γνωρίζει διπλή κατοχύρωση στο ενωσιακό δίκαιο. Κατ’ αρχάς, η προστασία πηγάζει από τη θεμελιώδη αρχή του δικαίου της Ε.Ε. περί απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων λόγω φύλου, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/54. Κατά δεύτερον, η ειδική Οδηγία 92/85 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων αποσκοπεί στην πληρέστερη και αποτελεσματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μητέρων εργαζομένων στον χώρο εργασίας, ενώ η προστασία της μητρότητας γνώρισε και ευρύτερη κατοχύρωση με τη θέσπιση της πρόσφατης Οδηγίας 2010/41 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα. Στη μελέτη της η συγγραφέας παρέχει μια συνολική επισκόπηση και ανάλυση της σχετικής νομολογίας του Δ.Ε.Ε., και παράλληλα εξετάζει επιμέρους ζητήματα που ανακύπτουν εντός του ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία της μητρότητας.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου:

Άκυρη ως καταχρηστική συμβατική ρήτρα περί επιστροφής των δαπανών εκπαίδευσης· Προσωρινή απασχόληση με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου δυνάμει της αρχής της ίσης μεταχείρισης· Αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο της έλλειψης πιστοποιητικού υγείας· Κακόβουλη ανεργία μισθωτού· Εργατικό ατύχημα, παράνομη παράλειψη, αιτιώδης συνάφεια και διδάγματα κοινής πείρας: η επίσπευση των διαδικασιών κατά την εκτέλεση της εργασίας γεννά αιτιωδώς ευθύνη του εργοδότη· Ένσταση εξοφλήσεως, εκκαθαριστικό σημείωμα και ανάλυση μισθοδοσίας· Μονομερής συμψηφισμός· Στοιχεία που είναι απαραίτητα για το ορισμένο της αγωγής σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης· Ευθύνη εργολάβου δημοσίου έργου για τους μισθούς που δεν κατέβαλε ο υπεργολάβος στους εργαζομένους του· και άλλα πολλά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.