Νέα / Ειδήσεις

14.12.2022

Το νέο τεύχος της ΕΕργΔ (8/2022)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Ζαχαρίας Μαμματάς εξετάζει τη ρύθμιση του ν. 4808/2021 για το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και ιδίως την αναγωγή της εγγραφής σε όρο για την κτήση νομικής προσωπικότητας ή τη συνέχιση άσκησης συνδικαλιστικής δράσης. Από 1.2.2022, που έχει ξεκινήσει η λειτουργία του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., η εγγραφή σ’ αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσει νομική προσωπικότητα ιδρυόμενη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται και η εγγραφή και των ήδη υφιστάμενων οργανώσεων με απειλή της κύρωσης της αναστολής των σημαντικότερων εξουσιών και δικαιωμάτων τους. Στη δημοσιευόμενη μελέτη αξιολογείται η ρύθμιση για την υποχρέωση της εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και της καταχώρισης των στοιχείων που απαιτεί ο νόμος. Προσδιορίζονται τα συνταγματικά και, γενικότερα, υπερνομοθετικά θεμέλια της συνδικαλιστικής ελευθερίας και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, και ελέγχεται η συμφωνία των ρυθμίσεων για το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. με το Σύνταγμα και τις λοιπές υπερνομοθετικές πηγές. Επίσης, εξετάζεται η συμφωνία της ρύθμισης με την επιβαλλόμενη προστασία των προσωπικών δεδομένων και, επιπλέον, η συνταγματικότητα της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας υπουργικής απόφασης, πριν συναχθεί το συμπέρασμα για τη συμφωνία ή την αντίθεση της συγκεκριμένης ρύθμισης με το Σύνταγμα και τις λοιπές υπερνομοθετικής ισχύος πηγές δικαίου.

Η έκδοση εξάλλου τής —επίσης δημοσιευόμενης στο ίδιο τεύχος— υπ’ αριθμ. 2175/2022 απόφασης του ΣτΕ κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης έδωσε την ευκαιρία στον συγγραφέα να εμπλουτίσει την ανάλυσή του με μία πρώτη και επίκαιρη αποτίμηση των σκέψεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί των ζητημάτων συνταγματικότητας και συμφωνίας της ρύθμισης του ν. 4808/2021 για το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. με υπερνομοθετικές πηγές δικαίου και το ενωσιακό δίκαιο.

Στη συνέχεια, ο Νικόλαος Γαβαλάς σχολιάζει πρόσφατη, εύστοχη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Βόλου, με την οποία κρίθηκε ότι η προστασία των εγκύων από την απόλυση ισχύει από την πρώτη ημέρα ισχύος της σύμβασης εργασίας τους και, συνεπώς, και καθ’ όλο το δωδεκάμηνο της «δοκιμαστικής περιόδου» εντός της οποίας η απόλυση μπορεί να λάβει χώρα χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απολύσεως. Με την αφορμή αυτή ο συγγραφέας αναδεικνύει και τα ευρύτερα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη δικαστική προστασία της μητρότητας καθώς και με τη «δοκιμαστική περίοδο» του άρθρου 17 παρ. 5 ν. 3899/2010.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου: Κήρυξη σ.σ.ε. ως γενικώς υποχρεωτικής· Έννοια του κλάδου· Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας: Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έδωσαν στη σύμβαση τα μέρη ή και ο ίδιος ο νόμος· Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή της από την «εργασία από ελευθεριότητα» (εθελοντική εργασία, εργασία στο πλαίσιο φιλικής σχέσης, οικειοθελής παροχή υπηρεσιών σε πολιτικό κόμμα ή σε πολιτευόμενο πρόσωπο, κ.λπ.)· Άκυρη καταγγελία και καταβολή μισθών υπερημερίας βάσει της μισθολογικής κατάστασης που ίσχυσε στην επιχείρηση μετά τον χρόνο της άκυρης καταγγελίας και όχι βάσει του συμφωνημένου μισθού που ελάμβανε ο ακύρως απολυθείς· Αναγνώριση παράλειψης προαγωγής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και χρόνος έναρξης της εξάμηνης αποσβεστικής προθεσμίας για την αναζήτηση του ορθού ποσού της αποζημίωσης απολύσεως· Αναστολή αποσβεστικής προθεσμίας· κ.ά.

Το τεύχος κλείνει με την Εγκύκλιο 80823/2.9.2022 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. – ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. “Εργάνη”».

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε