Νέα / Ειδήσεις

15.04.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Φεβρουάριος 2021)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Γεώργιος Αργυρός παρουσιάζει την Οδηγία 2019/2121/EE για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διασυνοριακή μετατροπή των εταιρειών. Η νέα Οδηγία παρέχει για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή μετατροπή των εταιρειών, στο οποίο προβλέπονται δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων στο διοικητικό όργανο της μετατραπείσας εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της προστασίας των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων, η Οδηγία αποδέχεται ως γενικό κανόνα την εφαρμογή του δικαίου κράτους-μέλους προορισμού. Ωστόσο, εάν το δίκαιο του κράτους-μέλους μειώνει τα συμμετοχικά δικαιώματα των εργαζομένων, τότε θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία, κατόπιν διαπραγματεύσεων, μεταξύ διοίκησης της εταιρείας και εκπροσώπων των εργαζομένων, που θα καθορίζει το καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων στην εταιρεία που θα προκύψει από τη διασυνοριακή μετατροπή στη βάση της αρχής του «πριν και μετά». Χωρίς την ύπαρξη ρύθμισης των συμμετοχικών δικαιωμάτων των εργαζομένων δεν μπορεί να γίνει δεκτή η καταχώριση της εταιρείας που επιθυμεί τη μετατροπή της στο κράτος-μέλος προορισμού. Η έμφαση λοιπόν της Οδηγίας σχετικά με τα συμμετοχικά δικαιώματα των εργαζομένων είναι περισσότερο να αποτρέψει την πιθανότητα η διασυνοριακή μετατροπή να οδηγήσει σε μείωσή τους. Στην προκειμένη δηλαδή περίπτωση —καταλήγει ο συγγραφέας— η πολιτική της Οδηγίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως καθαρά αμυντική.

Στη συνέχεια η Λευκή Κιοσσέ-Παυλίδου αναλύει το ολοένα και συχνότερα εμφανιζόμενο και στην ελληνική αγορά εργασίας φαινόμενο του (παράνομου) δανεισμού προσωπικού μέσω της ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους διά της καταρτίσεως ψευδεπίγραφων συμβάσεων έργου. Με σκοπό να επέλθει συσκότιση σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του αληθούς εργοδότη —επισημαίνει η συγγραφέας— πολλές επιχειρήσεις κάνουν χρήση ποικίλων νομοθετικών διατάξεων κατά τρόπο τέτοιον, ώστε ο εντοπισμός τους ως του φορέα που έχει αληθώς την ιδιότητα του εργοδότη να καθίσταται δυσχερής, ιδίως μάλιστα στις περιπτώσεις της απασχόλησης με in-house outsourcing. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις της εργατικής νομοθεσίας που θα τους αναλογούσαν εάν εμφανίζονταν ως εργοδότες για το προσωπικό που απασχολούν ως εργολαβικό. Με τη μελέτη της η συγγραφέας αναδεικνύει τα κριτήρια που θα επιτρέψουν στον εφαρμοστή του δικαίου να διακρίνει πότε η σύμβαση έργου είναι γνήσια και πότε υποκρύπτεται παράνομη παραχώρηση προσωπικού. Παράλληλα, παρέχει τα κατάλληλα ερμηνευτικά εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εξεταζόμενο φαινόμενο, να αναγνωριστεί το πρόσωπο του εργοδότη και να παρασχεθεί έτσι η αναγκαία προστασία στους εργολαβικούς εργαζομένους.

Ακολούθως η Παρασκευή Κακαρά πραγματεύεται το ζήτημα της διεύρυνσης του προσωπικού πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ε.Κ.Χ.) μέσω της νομολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Δ.). Σύμφωνα με ρήτρα του Παραρτήματος του Χάρτη, η εγγύηση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται για τους αλλοδαπούς υπόκειται σε προϋποθέσεις διαμονής και εργασίας, πρώτιστα όμως στην προϋπόθεση της κατοχής υπηκοότητας Κράτους Μέρους στη Συνθήκη. Η μελέτη ασχολείται με τον περιορισμό του προσωπικού πεδίου εφαρμογής του Χάρτη και με τις προσπάθειες για την —μερική έστω— αναίρεση του εν λόγω περιορισμού από την Ε.Ε.Κ.Δ. μέσω της νομολογίας της στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συλλογικών Καταγγελιών. Με όχημα την τελολογική ερμηνεία, η Ε.Ε.Κ.Δ. ξεπερνάει το γράμμα της διάταξης και υιοθετεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Ε.Κ.Χ. ως συνθήκης προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η περιπτωσιολογία των αποφάσεων αφορά κυρίως μετανάστες, μη υπηκόους των Κρατών Μερών του Χάρτη, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ανήλικους μετανάστες-παιδιά, και ασυνόδευτα παιδιά, και αφορά το δικαίωμα στη στέγαση και στην παροχή ασφαλούς καταφυγίου, το δικαίωμα σε ιατρική και κοινωνική βοήθεια, και το δικαίωμα των νεαρών ατόμων σε κοινωνική και οικονομική προστασία.

Και όπως πάντα, ακολουθεί πλούσια νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου:

Πρόσθετη εργασία και στοιχεία του ορισμένου της αγωγής· Μονομερής βλαπτική μεταβολή λόγω ανάθεσης σε ικανό και εξελίξιμο μισθωτό καθηκόντων υποδεέστερων της θέσης και των προσόντων του· Αξιώσεις απορρέουσες από σ.σ.ε., στοιχεία του ορισμένου της αγωγής και αναιρετικός έλεγχος· Παραγραφή της αξίωσης για καταβολή αποδοχών υπερημερίας όταν η (άκυρη) απόλυση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες που συνιστούν αδικοπραξία και (μη) εφαρμογή του άρθρου 938 Α.Κ.· Οικονομικοτεχνικές απολύσεις και κριτήρια επιλογής των απολυτέων· και άλλα πολλά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.