Νέα / Ειδήσεις

23.04.2021

Tο νέο τεύχος της ΕΕργΔ (Μάρτιος 2021)

Στο νέο τεύχος της ΕΕργΔ που μόλις κυκλοφόρησε:

Ο Δημήτριος Γούλας, εν όψει της υποχρέωσης της χώρας μας να ενσωματώσει μέχρι το τέλος του 2021 την Οδηγία 2019/1937, πραγματεύεται με διεξοδικό τρόπο το ζήτημα της προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Η εν λόγω Οδηγία —επισημαίνει ο συγγραφέας— ενισχύει ουσιωδώς την προστασία των whistleblowers σε τέσσερα κυρίως σημεία: προβλέπει διευρυμένο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής· μειώνει τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης της προστασίας· θεσπίζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων προστασίας, τόσο ουσιαστικών όσο και δικονομικών· και καθιερώνει την υποχρέωση εγκαθίδρυσης ασφαλών διαύλων υποδοχής και διερεύνησης αναφορών τόσο εσωτερικά, στους επιμέρους φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και εξωτερικά, στις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ως βασικό μειονέκτημα της Οδηγίας ο συγγραφέας εντοπίζει ότι το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της περιορίζεται μόνον επί αναφορών παραβιάσεων του δικαίου της Ένωσης σε ορισμένους, ρητώς απαριθμούμενους τομείς. Σκοπός της μελέτης είναι να αναλύσει τα βασικά σημεία της νέας Οδηγίας, δίνοντας έμφαση ιδίως στις αλλαγές που αυτή θα επιφέρει στο ελληνικό εργατικό δίκαιο. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύει το ευρύτερο διακύβευμα για τον Έλληνα νομοθέτη: τη διαμόρφωση ενός ενιαίου, σαφούς και αποτελεσματικού νομοθετήματος που θα ρυθμίζει συνολικά την προστασία των whistleblowers στην ελληνική έννομη τάξη.

Στη συνέχεια ο Δημήτριος Βασιλείου αναλύει ένα ζήτημα που αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη δικαστηριακή εφαρμογή (και) του εργατικού δικαίου στο αμέσως προσεχές διάστημα αλλά και στο απώτερο μέλλον: την αναστολή της παραγραφής λόγω αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και τη συμπλήρωση αυτής. Πράγματι, παράλληλα με τις δύο αναστολές λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων που ίσχυσαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού σε όλη τη χώρα, προβλέφθηκε και η αναστολή της παραγραφής των αξιώσεων, αλλά, όπως συνάγεται ευχερώς ερμηνευτικά, και των αποσβεστικών προθεσμιών. Ιδίως στο εργατικό δίκαιο, το οποίο προβλέπει πολύ σύντομες αποσβεστικές προθεσμίες, ο επακριβής υπολογισμός της προθεσμίας μετά την επανέναρξη της προθεσμίας έχει μεγάλη πρακτική αξία. Με τη βοήθεια επτά πρακτικών παραδειγμάτων, ο συγγραφέας παρουσιάζει τις προθεσμίες που ανεστάλησαν και αναλύει πώς ακριβώς θα υπολογιστεί, μετά τη λήξη της αναστολής, η διαδρομή και η συμπλήρωσή τους. Τα προβλήματα που τίθενται στις δύο περιόδους είναι διαφορετικά, καθόσον ο νομοθέτης μόνο για τη δεύτερη περίοδο αναστολής θέσπισε ρητή διάταξη για τα εν λόγω ζητήματα. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την κριτική αποτίμηση των σχετικών ρυθμίσεων.

Ακολουθεί ιδιαίτερα πρωτότυπη νομολογία επί διαφόρων θεμάτων εργατικού δικαίου: Καταχρηστική επίσχεση εργασίας και ακυρότητα απολύσεως λόγω μη καταβολής αποζημίωσης· Σιωπηρή καταγγελία εργοδότη και εργαζομένου· Μη καταβολή αποζημίωσης λόγω ανωτέρας βίας· Απαγορευμένη μονομερής μείωση μισθού· Δέσμευση των δικαστηρίων από τις αποφάσεις του Α.Ε.Δ.· Υπερημερία εργοδότη και μονομερώς επιβαλλόμενη εκ περιτροπής εργασία· Ακύρωση Πράξης Επιβολής Προστίμου για μη αναγραφή εργαζομένων στον πίνακα προσωπικού· Νομοθετική κατάργηση των ρητρών μονιμότητας και απαγόρευση επαναφοράς τους με νέα σ.σ.ε.· Καταγγελία λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις και τις διακρίσεις λόγω ηλικίας· Ακυρότητα ρήτρας επιστροφής δαπανών εκπαίδευσης· κ.ά.

Καλή ανάγνωση!

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού στη διεύθυνση www.eergd.gr

Κάντε Like στη σελίδα μας https://facebook.com/eergd προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του εργατικού δικαίου.