Δημιουργία προστατευόμενων έργων και ανάπτυξη καινοτομίας από εργαζομένους – Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία εντός της επιχείρησης

Εισηγητής: Γιάννος Παραμυθιώτης Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στη σύγχρονη οικονομία της επικοινωνίας και καινοτομίας τα προστατευόμενα άυλα αγαθά, όπως είναι τα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι εφευρέσεις, τα βιομηχανικά σχέδια, το software, οι βάσεις δεδομένων και τα εμπορικά απόρρητα, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία με κεφαλαιώδη σημασία για τις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που αυτά δημιουργήθηκαν από εργαζομένους ανακύπτει το ζήτημα του επιμερισμού των σχετικών δικαιωμάτων ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο. Το εύρος του εργοδοτικού δικαιώματος εκμετάλλευσης αλλά και τα τυχόν δικαιώματα που παραμένουν στον εργαζόμενο-δημιουργό έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση της προβληματικής και η παρουσίαση πρακτικών λύσεων με αναφορά σε νομολογιακά παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δικηγόρους και γενικότερα νομικούς με ενδιαφέρον για την αλληλεπίδραση του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας με το εργατικό δίκαιο, δημιουργικώς εργαζόμενους, ερευνητές που παράγουν προστατευόμενα ερευνητικά αποτελέσματα, επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε., εκδότες, παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων, διαφημιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων, επιχειρήσεις τεχνολογικής καινοτομίας και εν γένει επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα εντός των οποίων δημιουργούνται έργα πνευματικής ιδιοκτησίας και αναπτύσσεται καινοτομία.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. Το δικαίωμα του εργοδότη στο αποτέλεσμα της εργασίας του εργαζομένου

• Ενσώματα εργασιακά αποτελέσματα – Δικαίωμα κυριότητας / Ειδοποιΐα

• Άυλα εργασιακά αποτελέσματα (έννοια, οριοθέτηση, προϋποθέσεις προστασίας, αρχικός δικαιούχος του δικαιώματος)

° Παραδοσιακά έργα πνευματικής ιδιοκτησίας (έργα του λόγου, φωτογραφίες, οπτικοακουστικά έργα κ.λπ.)

° Έργα των εφαρμοσμένων τεχνών

° Προγράμματα Η/Υ

° Βάσεις δεδομένων

° Βιομηχανικά σχέδια

° Εφευρέσεις

° Έργα της διανοίας που προστατεύονται ως εμπορικά απόρρητα

° Ερμηνείες / Εκτελέσεις

° Ερευνητικά αποτελέσματα

2. Η οφειλόμενη δημιουργική εργασία

• Διαχωρισμός ανάμεσα σε συμβατικά / υπηρεσιακά και σε ελεύθερα άυλα εργασιακά αποτελέσματα

• Ερμηνευτικά κριτήρια

• Περιορισμός στην εκμετάλλευση ελεύθερων έργων του εργαζόμενου

• Εξαρτημένες εφευρέσεις – Κοινωνία δικαιώματος εργαζόμενου / εργοδότη

3. Η κτήση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από τον εργοδότη

• Περιεχόμενο προστατευόμενο με την ΠνευμΙδ: Αυτοδίκαιη μεταβίβαση

• Εφευρέσεις: Μεταβίβαση του δικαιώματος επί της εφεύρεσης – Παρεπόμενες υποχρεώσεις εργαζομένου για συνδρομή στην κτήση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τον εργοδότη

• Νομική φύση μεταβίβασης

• Βάσεις δεδομένων που προστατεύονται με δικαίωμα sui generis και εμπορικά απόρρητα

• Ερμηνείες / εκτελέσεις

• Ευθύνη εργαζομένου για νομικά ελαττώματα του άυλου εργασιακού αποτελέσματος

4. Εύρος δικαιώματος εκμετάλλευσης από εργοδότη

• Μερισμός των εξουσιών και εφαρμογή του κανόνα του σκοπού της μεταβίβασης

• Εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων του δικαίου ΠνευμΙδ επί εργαζόμενων δημιουργών;

• Έλεγχος εγκυρότητας συμβατικών ρητρών

• Μεταβίβαση των δικαιωμάτων από τον εργοδότη σε τρίτο

• Τύχη των δικαιωμάτων επί μεταβίβασης επιχείρησης ή εξαγοράς / συγχώνευσης

• Τύχη των δικαιωμάτων επί πτώχευσης του εργοδότη

• Χρήση έργων και καινοτόμων στοιχείων σε νέο εργοδότη

5. Ηθικά δικαιώματα των εργαζομένων

• Όρια έγκυρου συμβατικού περιορισμού

• Περιορισμός μέσω στάθμισης συμφερόντων ελλείψει έγγραφης συμφωνίας

6. Οι περιουσιακές αξιώσεις του εργαζομένου

• Ο μισθός ως αντάλλαγμα για τη δημιουργική εργασία

• Περιπτώσεις κατά τις οποίες γεννάται αξίωση αμοιβής επιπλέον του μισθού (άρση ανισορροπίας – ιδιαίτερη ωφέλεια του εργοδότη)

7. Επιμέρους περιπτώσεις

• Προγραμματιστές Η/Υ / Web Designers

• Δημοσιογράφοι

• Γραφίστες / Σχεδιαστές

• Φωτογράφοι

• Μεταφραστές

• Απασχολούμενοι στον δημόσιο τομέα

• Διδάσκοντες Α.Ε.Ι.

• Απασχολούμενοι σε ερευνητικά κέντρα 

8. Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ / ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ


Ο Γιάννος Παραμυθιώτης σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στο Freie Universität Berlin, απ’ όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) στο εταιρικό δίκαιο. Είναι διδάκτωρ νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στον τομέα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual property law) με θέμα διατριβής «Ο Εργαζόμενος Δημιουργός – Το σημείο συνάντησης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας με το εργατικό δίκαιο». Έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck for Innovation and Competition του Μονάχου με υποτροφία της DAAD και εντεταλμένος διδασκαλίας αστικού και εμπορικού δικαίου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Δημοσιεύει τακτικά άρθρα, μελέτες και σχόλια νομολογίας στον νομικό Τύπο. Διατηρεί το IP Blog lawgrip.net. Είναι Δικηγόρος Αθηνών, μέλος της ALAI και του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

 

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις του εισηγητή στο πεδίο του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας:

1. Ο εργαζόμενος δημιουργός – Το σημείο συνάντησης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας με το εργατικό δίκαιο [Μονογραφία], εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας – Δίκαιο και Οικονομία, 2018.

2. Τεκμήριο αθωότητας και αστικές αξιώσεις για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας – Παρατηρήσεις στην Α.Π. 715/2017, ΔiΜΕΕ 3/2018 (υπό δημοσίευση).

3. Η δωσιδικία για την προστασία του δημιουργού στο διαδίκτυο [Μελέτη], ΔiΜΕΕ 2017, 523 επ.

4. Κατάχρηση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας – Παρατηρήσεις στην Α.Π. 711/2017, ΔΕΕ 2017, 1037 επ.

5. Υπερσύνδεσμοι σε μη αδειοδοτημένο προστατευόμενο περιεχόμενο – Παρατηρήσεις στην απόφαση GS Media του Δ.Ε.Ε. (C-160/15), ΧρΙΔ 2017, 60 επ.

6. Η αυτοτέλεια της ηθικής βλάβης επί προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας – Παρατηρήσεις στην απόφαση Liffers του Δ.Ε.Ε. (C-99/2015), ΔiMEE 2016, 446 επ.

7. Η δημιουργία έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και η εφαρμογή του κανόνα του σκοπού της μεταβίβασης εντός εργασιακής σχέσης [Μελέτη], ΧρΙΔ 2016, 471 επ.

8. Οι υπερσύνδεσμοι ως παρουσίαση έργων στο κοινό – Παρατηρήσεις στην απόφαση Svensson του Δ.Ε.Ε. (C-466/12), ΧρΙΔ 2014, 138 επ.

9. Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Internet – Παρατηρήσεις στην απόφαση Pinkney του Δ.Ε.Ε. (C-170/12), ΧρΙΔ 2013, 759 επ.

Διάρκεια:

12 ώρες


Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00-20:00


Κόστος συμμετοχής:

Φ.Π.: € 180
Δικ. Εταιρείες: € 200
Ν.Π.: € 220
Ασκούμενοι Δικηγόροι: € 100

(στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Early bird: 15% έκπτωση σε όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.


Τόπος διεξαγωγής:

Στα γραφεία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.)Βασ. Σοφίας 25 (3ος όροφος), Αθήνα


Πληροφορίες και εγγραφές:
Τ: 210 32 12 862
E: seminars@eergd.gr
W: www.eergd.gr/seminars