Πρακτικά ζητήματα από τις πρόσφατες αλλαγές (2017-2018) στην εργατική νομοθεσία

Εισηγητής: Δημήτρης Γούλας Δ.Ν., ΔικηγόροςΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κατά την τελευταία διετία (2017-2018) επήλθαν πολυάριθμες μεταβολές στην εργατική νομοθεσία, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε διαφορετικά νομοθετικά κείμενα. Η ορθή ερμηνευτική προσέγγιση των νέων διατάξεων και η ορθή ένταξή τους στο γενικότερο σύστημα του εργατικού δικαίου αποκτά μεγάλη πρακτική σημασία στην καθημερινότητα των εργασιακών σχέσεων και των οικονομικών συναλλαγών. Το σεμινάριο σκοπό έχει να συμβάλει στη συστηματική παρουσίαση των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών, στην ανάδειξη της σημασίας τους και στην εξοικείωση με αυτές, ρίχνοντας παράλληλα φως στις ρυθμίσεις εκείνες που έχουν ήδη απασχολήσει την πράξη ή ενδέχεται να εμφανίσουν δυσχέρειες ερμηνείας και εφαρμογής.

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δικηγόρους και γενικότερα νομικούς με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, Επιθεωρητές Εργασίας, στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την οργάνωση και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, μέλη διοικήσεων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή συμβουλίων εργαζομένων, καθώς και στελέχη της δημόσιας διοίκησης και των Ανεξάρτητων Αρχών.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. Κατώτατος μισθός – Τρόπος θέσπισης – Πεδίο εφαρμογής (επικείμενη έκδοση υπουργικής απόφασης)

2. Ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων (άρθρο 9 ν. 4554/2018)

3. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών (άρθρο 56 ν. 4487/2017)

• H αόριστη νομική έννοια του «αξιόλογου» της καθυστέρησης

• H επιδότηση ανεργίας στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης λόγω μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας (άρθρο 51 ν. 4488/2017)

4. Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (άρθρο 38 παρ. 2 ν. 4488/2017 και Υ.Α. οικ.32143/Δ1.11288/22.6.2018)

• Ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Έντυπο Ε5)

• Η αναγγελία στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»

• Η επίδοση της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο

• Έννομες συνέπειες της μη (εμπρόθεσμης) τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων

5. Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (άρθρα 5-8 και 40 ν. 4554/2018)

• Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

• Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης

• Εφ’ άπαξ καταβολή προστίμου

6. «Αυθεντική ερμηνεία» του άρθρου 34 παρ. 2 α.ν. 1846/1951 περί ευθύνης του εργοδότη για αποζημίωση του θύματος εργατικού ατυχήματος (άρθρο 212 ν. 4512/2018)

• Αλλαγή των προϋποθέσεων απαλλαγής του εργοδότη από την ευθύνη για εργατικό ατύχημα

• Πλήρης ευθύνη του εργοδότη έναντι τόσο του Ι.Κ.Α. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) όσο και του παθόντος εργαζομένου, εφόσον το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή τυχόν προστηθέντος από αυτόν προσώπου

• Ανάλυση αφενός της κρίσιμης έννοιας του «δόλου» του εργοδότη ή των προστηθέντων του, αφετέρου των προϋποθέσεων εφαρμογής της νέας διάταξης

7. Λοιπές νομοθετικές εξελίξεις

• Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές (άρθρο 48 ν. 4472/2017) – Ισχύουσες διατάξεις και ζητήματα συνταγματικότητας

• Αλλαγές στο ωράριο και τον τρόπο απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (άρθρο 56 ν. 4472/2017)

• Καθιέρωση εγγράφου τύπου κατά την άσκηση του γενικού δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση (άρθρα 42-43 ν. 4488/2017)

• Επέκταση σειράς δικαιωμάτων και στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας και υιοθεσίας (άρθρα 44 και 46 ν. 4488/2017)

• Επέκταση της ειδικής δεκαήμερης άδειας λόγω σοβαρών νοσημάτων τέκνων και στις περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό (άρθρο 45 ν. 4488/2017)

• Εισαγωγή μέτρων υλοποίησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (άρθρα 59-61 ν. 4488/2017)

• Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας (άρθρο 42 ν. 4554/2018)

• Πρακτική άσκηση και μαθητεία (άρθρο 10 ν. 4554/2018)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ / ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ


Ο Δημήτρης Γούλας είναι διδάκτωρ εργατικού δικαίου (Α.Π.Θ., 2013, «Άριστα με διάκριση») και δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, διδάσκει εργατικό δίκαιο ως εντεταλμένος διδασκαλίας (π.δ. 407/80) στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ., καθώς και στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Οικονομικά» της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πα.Μακ. Επίσης εργάζεται ως ερευνητής στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) στο πεδίο του Δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του καθώς και οι εισηγήσεις του σε πλήθος συνεδρίων επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων.

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις στο πεδίο του εργατικού δικαίου:

1. Εργασιακές σχέσεις αθλητών: Η υπαγωγή των αθλητών στο πεδίο εφαρμογής του Εργατικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014 (σελ. ΧΙΧ+508).

2. Κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων από την χρήση συστημάτων πληροφορικής, σε: Κ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Δίκαιο και Πληροφορική - 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Δ.Ε.Κ.Α., Αθήνα, 2018, σ. 115-148.

3. Η κατανομή του βάρους απόδειξης στο πεδίο της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο: Ένα παράδειγμα της σημασίας των αποδεικτικών διευκολύνσεων για την προστασία των ουσιαστικών δικαιωμάτων, σε: Επετειακός Τόμος για τα 30 χρόνια της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.ΝΟ.Β.Ε.), εκδ. Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017, σ. 163-189.

4. Απώλεια του δικαιώματος προαγωγής κατόπιν δοκιμαστικής περιόδου λόγω της λήψης γονικής άδειας - Σχόλιο στην απόφαση του Δ.Ε.Ε. επί της υπόθεσης C-174/16, Η., ΕΕΕυρΔ 4/2017, σ. 472-476.

5. Οι αλλαγές που επιφέρουν οι νόμοι 4487 και 4488/2017 στην εργατική νομοθεσία: Μια πρώτη ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση, ΕΕργΔ 2017, σ. 1189-1214.

6. Η απόλυση εργαζομένου λόγω δημοσιοποίησης παρατυπιών της επιχείρησης (whistleblowing), ΕΕργΔ 2017, σ. 555-584.

7. Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της υπόθεσης C-426/11, Alemo-Herron: Ακραία θέση του νομολογιακού εκκρεμούς ή η απαρχή μιας νέας εποχής για το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο;, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 4/2013, σ. 421-436.

Διάρκεια:

5 ώρες


Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 10:00-15:00


Κόστος συμμετοχής:

Φ.Π.: € 60
Δικ. Εταιρείες: € 70
Ν.Π.: € 80
Ασκούμενοι Δικηγόροι: € 40

(στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Early bird: 15% έκπτωση σε όσες εγγραφές πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.


Τόπος διεξαγωγής:

Στα γραφεία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.)

Βασ. Σοφίας 25 (3ος όροφος), Αθήνα


Πληροφορίες και εγγραφές:
Τ: 210 32 12 862
E: seminars@eergd.gr
W: www.eergd.gr/seminars