Τόμοι / Τεύχη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 | Τεύχος 1 | Τόμος 79

Εργατικό Δίκαιο: Μοχλός ανάπτυξης ή οπισθοδρόμησης της ελληνικής κοινωνίας;
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Γενική εισήγηση Συνεδρίου
Η επέκταση των σ.σ.ε., οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των κλαδικών σ.σ.ε. και η πρόσβαση στη διαιτησία μετά τον ν. 4635/2019
Εργολαβία και προστασία εργαζομένων
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Κεντρική ομιλία
Ο βάσιμος λόγος απόλυσης (άρθρο 48 ν. 4611/2019 και άρθρο 117 παρ. 2 ν. 4623/2019)
Καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών και μονομερής βλαπτική μεταβολή
Παρέμβαση στη Στρογγυλή Τράπεζα επί της κεντρικής θεματικής του Συνεδρίου