Τόμοι / Τεύχη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 | Τεύχος 11 | Τόμος 76

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η απόλυση κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας μετά την κύρωση του Αναθεωρημένου Ε.Κ.Χ.
Διατύπωση γνώμης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 139/2017 τριμερούς συζήτησης εργατικής διαφοράς Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών – Τμήμα Δυτικού Τομέα Αθηνών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ