Τόμοι / Τεύχη

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 | Τεύχος 7 | Τόμος 81

Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
I. Η παρενόχληση ως διάκριση, ως προσβολή της αξιοπρέπειας και ως ψυχοκοινωνικός κίνδυνος
II. Η παρενόχληση στο Δημόσιο
III. Πρόληψη και αντιμετώπιση της παρενόχλησης στον ιδιωτικό τομέα: Εσωτερικές διαδικασίες, Ανεξάρτητες Αρχές και δικονομικά ζητήματα
IV. Η θεμελίωση ποινικής ευθύνης λόγω παρενόχλησης
V. Συμπεράσματα